Vrijwilligers

In het samenwerkingsverband hebben we ervoor gekozen om naast de professionele ondersteuning ook te werken met vrijwilligers. Zij worden aanvullend ingezet zowel rondom het gezin (deel van hun netwerk) als naast de professional. Ze zijn een onmisbaar onderdeel van onze werking waarbij we de vrijwilligers zien als een extra aanbod, maar geen vervanging.

Het netwerk rondom een gezin kan een belangrijke ondersteuning zijn. Indien dit netwerk ontoereikend is en het gezin hier vraag naar heeft, kan er beroep gedaan worden op een vrijwilliger. De vrijwilligers worden voor, tijdens en na hun traject bijgestaan door de vrijwilligerscoach. De vrijwilligerscoach toetst de vragen en verwachtingen bij zowel het gezin als de vrijwilliger af. Op deze manier vergroot de kans op een ‘klik’ tussen gezin en vrijwilliger.

De rol en de positie van een vrijwilliger is anders als die van de professional. Een vrijwilliger is drempelverlagend: het isolement wordt doorbroken en het netwerk van het gezin wordt versterkt. Dit vergroot de eigen krachten van het gezin waardoor ze samen met de vrijwilliger dichter bij hun eigen doelen komen.

Waarom willen wij werken met vrijwilligers?

We zetten vrijwilligers bewust in als extra ondersteuning rond het gezin (als deel van hun netwerk) én naast de professional. Vrijwilligers zijn een onmisbaar onderdeel van de werking waarbij ze elkaars aanbod aanvullen maar niet vervangen.

Het werken met vrijwilligers is een win-win situatie voor iedereen:

Voor het gezin:

 • Een vrijwilliger verlaagt de drempel naar hulpverlening waardoor het isolement doorbroken wordt en de brug naar de bredere samenleving gelegd wordt;
 • Het netwerk van het gezin wordt versterkt;
 • De vrijwilliger is een extra ondersteuning om beoogde doelen te realiseren;

Waarom willen wij werken met vrijwilligers?

Voor de vrijwilligers:

 • Het belangeloos inzetten voor een ander geeft voldoening;
 • Vrije tijd wordt op een zinvolle manier ingevuld;
 • Talenkennis wordt uitgebreid en geoefend;
 • Vrijwilligers ontwikkelen hun talenten en competenties op een meer informele manier;

Voor onze werking:

 • Vrijwilligers helpen mee om onze doelstellingen te realiseren, om de kwaliteit van de hulpverlening te bevorderen;
 • Ze brengen een andere kijk op wat er in het gezin leeft en inspireren hierdoor de professionals;
 • Vrijwilligers zijn drempelverlagend voor onze gezinnen;
 • Ze zijn een extra aanvulling op ons aanbod;

Voor de brede samenleving:

 • Door hun belangloze inzet dragen vrijwilligers bij aan een solidaire samenleving;
 • Actief burgerschap wordt gestimuleerd;
 • Kennis en ervaring opgedaan tijdens het vrijwilligerswerk vloeit terug in de samenleving;
 • Inzet van vrijwilligers bij bepaalde doelgroepen werkt op termijn preventief en verhoogt de kansen van burgers;

Wat is de positie van onze vrijwilligers?

Een traject van de vrijwilliger in een gezin is enkel mogelijk als er iemand van SONJA Erteejee betrokken is. Dit is een bewuste keuze zodat wij het traject van zowel het gezin als de vrijwilliger zo goed mogelijk kunnen begeleiden en opvolgen.

De positie van de vrijwilliger is anders dan die van de professional. De vrijwilliger zit in de concrete leefwereld van een gezin en heeft een brugfunctie met SONJA Erteejee, maar ook met de ruimere maatschappij. Dankzij de positie die de vrijwilliger invult, ziet en ervaart hij/zij bepaalde zaken die de ondersteuning vanuit SONJA Erteejee mogelijks niet kan zien/ervaren.

Opdat een vrijwilliger zijn/haar plek krijgt rondom het gezin (deel van het netwerk), houden we rekening met volgende zaken:

 • Een zo goed mogelijke match tussen gezin en vrijwilliger: dit doet de vrijwilligerscoach door de verwachtingen, waarden en normen bij beide partijen af te toetsen;
 • Het concretiseren van een vrijwilligerstaak, en daarmee ook het mandaat en de rol van de vrijwilliger; dit als toegangspoort tot de leefwereld van het gezin en als basis om de vertrouwensrelatie op te bouwen.
 • Tijd is essentieel: vertrouwen en een band opbouwen vraagt tijd. Het is een proces en zoektocht dat we niet kunnen forceren. Tijd en ruimte geven, maakt deel uit van het engagement van de vrijwilliger;
 • Respect voor elkaars ‘zijn’ en grenzen;
 • Ruimte om ‘neen’ te zeggen: een vrijwilliger en/of gezin kan doorheen het vrijwilligerstraject steeds aangeven om de samenwerking te beëindigen. We laten hier steeds ruimte voor een gesprek.

Wat kan de vrijwilliger betekenen?

Het takenpakket van de vrijwilliger is gevarieerd. Het wordt bepaald door de vragen en noden die er leven binnen de gezinnen, maar ook door de verwachtingen en kwaliteiten van de vrijwilliger in kwestie. Mogelijke taken zijn; huiswerkbegeleiding, helpen bij het doornemen van de briefwisseling, een luisterend oor zijn, helpen bij klusjes in huis, extra ondersteuning bij het huishouden, zoeken naar vrijetijdsbestedingen voor kinderen, …

Volgens onze visie (Wrap Around Care Model) gaat de vrijwilliger samen met het gezin aan de slag door er naast te staan. De vrijwilligers zetten de gezinnen in hun krachten en nemen niets uit handen. Het is dus niet de bedoeling dat de vrijwilliger alles alleen doet.


Hoe ondersteunen wij de vrijwilligers?

Tijdens het hele vrijwilligerstraject worden de vrijwilligers begeleid door de vrijwilligerscoach. De keuze voor vrijwilligerscoaches is doelbewust: zo hebben de vrijwilligers een vast aanspreekpunt en wordt de nodige ondersteuning verzekerd.

Deze ondersteuning houdt in:

 • Het zorgen voor een gepast onthaal van de vrijwilliger;
 • Het aftoetsen en tegemoet komen aan de verwachtingen van de vrijwilliger. De ondersteuning is hierdoor op maat van de vrijwilliger;
 • Het zorgen voor een gevarieerd vormingsaanbod;
 • De vrijwilliger de nodige tijd en ruimte geven om zich in te werken;
 • Het uitnodigen van de vrijwilliger voor activiteiten die binnen het team of het ruimer samenwerkingsverband plaatsvinden, bv. netwerklunch, vorming, … ;
 • Loslaten en vertrouwen geven aan de vrijwilliger om de band tussen hem/haar en het gezin te laten groeien;
 • Nabij zijn wanneer dit nodig is om de vrijwilliger extra te ondersteunen;
 • Ruimte maken voor informele contacten, maar ook samenbrengen van vrijwilligers onderling;
 • Op gestructureerde wijze een evaluatiegesprek houden met de vrijwilliger waarin de samenwerking (met vrijwilligerscoach, gezinscoach en gezin) bevraagd wordt, maar ook wordt gepolst naar verbetersuggesties;

Wil jij vrijwilliger worden?

Neem dan zeker een kijkje op deze pagina, hier kan je onze huidige openstaande vrijwilligersvragen vinden.

Wil je liever spontaan vrijwilliger worden, dan kan je gebruik maken van onderstaande knop om je contactgegevens achter te laten. De vrijwilligerscoaches nemen dan zo snel mogelijk contact met jou op.

Word Vrijwilliger!

Wilt u meer weten over de vrijwilligerswerking? Aarzel niet om contact op te nemen met één van onze vrijwilligerscoaches via
het algemeen nummer 02/486 45 22 of contact@sonja-erteejee.be