Aanmelding

Hoe aanmelden voor een gezinscoachingstraject?

Een aanvraag voor een gezinscoachingstraject door team SONJA kan via de verschillende partners van het samenwerkingsverband.

Aanvragen kunnen via e-mail (contact@sonja-erteejee.be) verzonden worden. Hiernaast kan u het document vinden dat u nodig heeft om een aanvraag in te dienen. Dit document vult u in samen met het gezin.

Indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden (zie onder) wordt er per gezin een gezinscoach en co-coach toegewezen. Deze gezinscoach neemt contact op met zowel de aanvrager als het gezin, om een afspraak binnen de maand te maken.

Het aanmeldingsformulier kan u hier vinden.

Voorafgaand aan een aanvraag dienen de volgende zaken reeds gebeurd te zijn:

 • De aanvraag werd besproken met het gezin; het gezin is vragende partij voor de samenwerking met een gezinscoach.

Het gezin voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Bereidheid/akkoord gezin;

 • Regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

 •  Nederlandstalige link ;

 •  Gezinnen met kinderen/jongeren tot en met 25 jaar.

 • Het aanvraagformulier werd (in de mate van het mogelijke) samen met het gezin ingevuld.

  Algemene-en contactgegevens kind/jongere

  Naam:

  Geboortedatum/leeftijd:

  Woonplaats

  Gewenste taal

  Hoe kan het kind/de jongere/de ouder gecontacteerd worden?

  e-Mailadres:
  Telefoonnummer:
  Andere:


  Aanmeld- en vraagverheldering

  Wie is de aanmelder?

  Wat is rol van de aanmelder?

  Wat is de hulpvraag:

  Akkoord kind/jongeren:

  Akkoord ouders:

  Extra opmerkingen?

  Zit je met een bepaalde vraag? Aarzel zeker niet om ons te contacteren tijdens één van onze permanenties!

  De casemanagers staan klaar om al je consult- en aanmeldingsvragen te beantwoorden.

  Dag collega,

  Fijn dat je aan ons denkt in de zoektocht naar een vrijwilliger. Via dit document kan je een aanvraag doen tot ondersteuning van een cliënt via een vrijwilliger. De informatie binnen de blauwe kaders hebben

  volgende doelen:

  • De aanvragende organisatie en de cliënt informeren
  • Het creëren van een duidelijk kader (afspraken, verwachtingen,…) opdat de samenwerking

  tussen cliënt – aanvragende organisatie – team SONJA – vrijwilliger vlot en fijn verloopt.

  Veel leesplezier!

  Groeten,

  Team SONJA

  De vrijwilligersaanvraag:

  • Indien de cliënt akkoord is vul samen onderstaand aanvraagformulier in. Bezorg dit aan de vrijwilligerscoaches via contact@sonja-erteejee.be. In kader van de privacywetgeving is het belangrijk dat dit document versleuteld wordt ingediend. Vragen mogen ook anoniem gesteld worden. Het wachtwoord is de datum waarop je de aanvraag verstuurd volgens format sonjaddmmjjjj bv. sonja01032020. Het beveiligen kan makkelijk in Word via: bestand – document beveiligen – versleutelen met wachtwoord.
  • We willen de afstemming zo vlot mogelijk laten gebeuren zodat we u goed kunnen ondersteunen in de zoektocht naar een vrijwilliger. We kunnen ook niets beloven, soms is het moeilijk om voor een specifieke vraag een vrijwilliger te vinden. Denk aan een plan B wanneer we geen matching vinden.

  In te vullen door de hulpverlener samen met de cliënt

  Dit onderdeel is voorbestemd om een vrijwilligerstraject aan te vragen

   1. Hoe kunnen wij jou helpen?

   Bij het inschakelen van een vrijwilliger geldt: ‘teamwork makes the dream work’. Gelieve hieronder aan te kruisen op welke manier wij u verder kunnen ondersteunen in deze zoektocht (meerdere opties zijn mogelijk):


   Andere:


   2. Algemene info

   Naam cliënt:

   Datum aanvraag vrijwilligerstraject

   Gezinssamenstelling:

   Adres:

   Taal:

   Gegevens hulpverlener:

   Andere betrokken hulpverlening/wachtlijsten:

   Betrokken netwerk (bv. familie, vrienden, …):


   3. Hulpvragen/doelen van de cliënt

   Hulpvragen (waar wil de cliënt ondersteuning bij van de vrijwilliger? Wat wordt er verwacht?):

   Actie (wat moet er juist
   gebeuren?)

   Doel (wat wil de cliënt
   bereiken met de
   ondersteuning van de
   vrijwilliger?):

   Frequentie? (welke dagen, uren, …):

   Specifieke verwachtingen tov vrijwilliger (man/vrouw?):

   Andere info die belangrijk is voor de vrijwilliger?


   Vak voorbehouden voor Team SONJA

   Bespreking vrijwilligerscoaches en/of
   casemanager:

   Datum contactname aanvragende organisatie:

   Opvolging door :

   Jessy
   Kauthar

   Andere SONJA-collega:

   Gemaakte afspraken:

   De vrijwilliger kan administratief worden ingeschreven bij de aanvragende organisatie
   Er is een aanspreekpunt in de aanvragende organisatie

   Andere gemaakte afspraken:

   Genomen stappen:

   Evaluatie:

   WAAROM deze afspraken?

   • Meer structuur krijgen voor de vrijwilligerscoaches en hun werking
   • Duidelijkheid en transparantie voor iedereen in het SONJA-team hoe tewerk gaan.
   • Afspraken om efficiënter te werken aangezien de vrijwilligerscoaches ook de focus moeten leggen op het samenwerkingsverband.
   • Duidelijk krijgen van vragen/verwachtingen van een gezin zo dat we een zo goed mogelijke ‘matching’ kunnen realiseren alvorens het aanvragen van een vrijwilliger bij de vrijwilligerscoaches (vandaar de opstart van het aanvraagformulier vrijwilligerstraject). Uiteraard kan overleg steeds als je twijfelt over een mogelijke inschakeling.

   STAPPENPLAN MBT INSCHAKELING VAN EEN vrijwilliger:

   • Is er geen mogelijkheid tot activering van netwerk of (directe) opstart van een reguliere dienst? Of is er naast het netwerk en de reguliere diensten een extra ondersteuning van een vrijwilliger aangewezen? Bespreek met het gezin/jongere of men openstaat voor de optie van een vrijwilliger alvorens de vraag voor te leggen bij de vrijwilligerscoaches.
   • Hoe ziet het verdere gezinscoachings/ELP-traject eruit met dit gezin/jongere? Is het reeds in afronding? Bedenk dan dat het even tijd vraagt alvorens een vrijwilliger kan ingeschakeld worden, alsook hoe de verdere opvolging wordt gezien indien de vrijwilliger nog betrokken is wanneer het dossier afgesloten is.
   • Indien er openheid is van het gezin vul samen het aanvraagformulier in. Hier staan duidelijk een aantal vragen in die het voor de vrijwilligerscoaches makkelijker maken om iemand te matchen. Wat zijn de verwachtingen tov vrijwilliger, wat wil het gezin ermee bereiken, frequentie, …? Bezorg het aanvraagformulier aan de vrijwilligerscoaches.
   • De vrijwilligerscoaches bekijken het aanvraagformulier en vragen overleg waar nodig. Eventueel kunnen er nog een aantal zaken bevraagd worden bij het gezin/de jongere. We trachten deze afstemming zo vlot mogelijk te laten gebeuren zodat we een goede match kunnen maken. We kunnen echter ook niets beloven, soms is het moeilijk om voor een specifieke vraag een vrijwilliger te vinden. Denk aan een plan B wanneer we geen matching vinden.

   Een beetje informatie over dit document

   Waarom?

   Tijdens een vrijwilligerstraject met een gezin willen we graag onze vrijwilligers maximaal ondersteunen. Dit trachten we te doen aan de hand van dit document. Het is een hulpmiddel om meer inzicht te geven in de hulpvraag (doelen) van het gezin en hun groeiproces.

   Welke informatie kan je terugvinden?

   • Gezinssituatie: Een zeer duidelijk overzicht over het gezinssituatie. Wij hebben geopteerd om hier geen gezinsnamen te vermelden in kader van het privacy wetgeving. Maar tijdens overlegmomenten krijg je meer informatie hierover.
   • Hulpvraag: Het gezin formuleert een hulpvraag samen met de gezinscoach, dit wordt vervolgens in het luik hulpvraag genoteerd.
   • Actie: Hier worden alle acties vermeld die uit de hulpvraag voorkomen
   • Doel: Wanneer de hulpvraag en de acties volbracht worden kan het behaalde doel geëvalueerd worden.
   • Evaluatie: Je kan de stappen die een gezin gezet heeft evalueren, deze kan je in het actieplan invullen onder het luik ‘evaluatie’.

   Voor wie is dit formulier ?

   Het formulier ‘vrijwilligerstraject’ kan gebruikt worden door 3 personen:

   • De SONJA-collega om samen met het gezin/jongere de hulpvraag/doelen/acties aan te vullen en op basis hiervan een vrijwilligerstraject aan te vragen
   • De vrijwilligerscoaches om waar nodig extra info aan te vullen
   • De vrijwilliger als hulpmiddel doorheen het vrijwilligerstraject

   In kader evaluatie en transparantie met het gezin, hebben zij recht op inzage/inspraak in dit formulier


   IN TE VULLEN DOOR DE SONJA-COLLEGA/GEZIN/JONGERE

   Dit onderdeel is voorbestemd om een vrijwilligerstraject aan te vragen

    1. Algemene info gezin

    Dossiernummer:

    Datum aanvraag vrijwilligerstraject:

    Gezinssamenstelling:

    Adres:

    Taal:

    Gegevens SONJA collega:

    Info over traject (intake, afronding, …?):

    Betrokken netwerk (bv. familie, vrienden, …):

    Andere betrokken hulpverlening/wachtlijsten


    Hulpvragen/doelen van het gezin/jongere

    Hulpvragen (waar wil het gezin ondersteuning bij van de vrijwilliger? Wat wordt er verwacht?):

    Actie (wat moet er juist gebeuren?):

    Doel (wat wil het gezin bereiken met de ondersteuning van de vrijwilliger?):

    Frequentie (welke dagen, uren, …?):

    Specifieke verwachtingen tov vrijwilliger (man/vrouw?):

    Andere info die belangrijk is voor de vrijwilliger?:

    Toegewezen vrijwilliger:

    Gemaakte afspraken met de vrijwilligerscoaches:


    In te vullen door de vrijwilliger

    3. Evaluatie

    Volgende stappen heb ik opgemerkt bij het gezin: