Project Team Crisis & Investeringsplan

In het voorjaar van 2023 maakte minister Crevits het crisis- en investeringsplan jeugdhulp bekend. Dat plan wil een antwoord bieden op de signalen dat de situatie in de jeugdhulp dramatisch is. De taskforce jeugdhulp, met daarin vertegenwoordigers van betrokken kabinetten, koepelorganisaties, voorzieningen, administraties (Opgroeien, het VAPH en Zorg en Gezondheid, enz.) werkte een plan uit.

Dit plan zet in op de volledige keten van interventies – van preventie tot ingrijpende hulpverlening en omvat vijf grote actielijnen die de werking van Team SONJA direct impacteren. Binnen de teamwerking werd er daarom beslist om een Project Team op te richten die de vijf actielijnen van dichtbij gaan opvolgen en uitwerken.

Termijn: 1 december 2023 t.e.m. 31 december 2025

Lijn Flexibele vervolghulp na crisis

De Vlaamse Regering heeft in het kader van het Crisis & investeringsplan projectmiddelen toegekend aan de samenwerkingsverbanden ‘1Gezin, 1Plan’ voor het installeren van flexibele vervolghulp na crisis. De subsidie dient te worden aangewend voor het vormgeven van een snelle inzet in crisissituaties;

 • in overleg tussen het samenwerkingsverband ‘1 Gezin, 1 Plan’ en het crisismeldpunt/netwerk van de regio een afsprakenkader rond crisissituaties uitwerken dat gedragen is door het IROJ-overleg van de regio;
 • bij aanvang een snelle inzet vormgeven die gedurende het gehele crisistraject van een gezin gedeelde verantwoordelijkheid centraal stelt en die vorm krijgt in een gezinsplan.

Meer lezen

freya.debaerdemaeker@sonja-erteejee.be

Lijn Vrijwilligers in crisistrajecten

De samenwerkingsverbanden ‘1Gezin, 1Plan’ krijgen projectmiddelen voor het inzetten van vrijwilligers ter versterking van gezinnen in crisissituaties. De subsidie dient te worden aangewend voor het vormgeven van een complementaire inzet in crisissituaties. Dit omvat de volgende taken:

 • een omgevingsanalyse maken van de mogelijkheden en bestaande initiatieven rond vrijwilligers in het werkingsgebied van het samenwerkingsverband ‘1Gezin, 1Plan’;
 • de werking van ‘1Gezin, 1Plan’ versterken en voorzien van een goede
  omkadering, training, matching en opvolging van vrijwilligers;
 • de complementaire inzet van een vrijwilliger ter ondersteuning van
  gezinnen en geïntegreerd in een ruimere aanpak voor het gezin;
 • de aanwezigheid van de vrijwilliger in gezinnen laten bijdragen aan de
  continuïteit die gezinnen ervaren en in het transparant bij- en afschakelen van bijkomende hulp.

Meer lezen

(Tijdelijk) cinzia.tagliavini@sonja-erteejee.be

Lijn Gezinszorg

Projectmiddelen werden toegekend aan de samenwerkingsverbanden ‘1Gezin,1Plan’ en Zorggezind voor een proefproject ter versterking van de samenwerking tussen Opgroeien en gezinszorg in crisissituaties.

Gezinszorg is een waardevolle versterking aan gezinnen, waarbij de zorg is op maat van het gezin en is flexibel in te zetten op meerdere levensdomeinen en verschillende zorgdoelen. De projectlijn Gezinszorg omvat de volgende doelstellingen:

 • Structurele samenwerking bevorderen tussen bestaande diensten voor gezinszorg, lokale teams Kind & Gezin én ‘1Gezin, 1Plan’.
 • Financiële en praktische drempels wegwerken die gezinnen in crisissituaties ervaren bij het installeren van gezinzorg.
 • Coördineren van 1 overkoepelend kader en/of projectplan dat de basis zal vormen voor de aanpak op het terrein binnen de regio’s van 16 netwerken ‘1 Gezin, 1 Plan’.

Meer lezen

catalina.capatina@sonja-erteejee.be

Lijn NAFT

Verschillende NAFT-organisaties hebben in het kader van het Crisis & investeringsplan subsidies gekregen voor de uitvoering van de opdrachten voor de samenwerking tussen onderwijs en welzijn. Deze opdrachten zijn:

 • Erkende jeugdhulpvoorzieningen ondersteunen bij de implementatie van onderwijsambassadeurs in hun werking;
 • Deelnemen aan de activiteiten van het samenwerkingsverband ‘1 Gezin,1Plan’ met het oog op het inschakelen van expertise op vlak van
  samenwerking met onderwijsactoren in trajecten;
 • De noden en problemen betreffende de samenwerking tussen onderwijs en welzijn in kaart brengen en hierop inzetten binnen het
  samenwerkingsverband ‘1Gezin, 1Plan’.

Meer lezen

tom.gedeshi@sonja-erteejee.be

Lijn Netwerkondersteuner in crisis

Binnen het Crisis & investeringsplan werd er besloten om voor het Brusselse gebied een netwerkondersteuner aan te werven om verbinding te leggen met Brusselse partners en lokale initiatieven. De volgende doelstellingen dienen gerealiseerd te worden:

 • In kaart brengen van lokale actoren (basisvoorzieningen) die een rol kunnen spelen in het crisisnetwerk te Brussel;
 • Lokale actoren bevragen en appelleren rond hun mogelijkheden ter preventie van crisissituaties of ter ondersteuning in crisissituaties;
 • Lokale actoren en jeugdhulp actoren met elkaar in contact brengen en verbinding stimuleren.

Binnen de voorgestelde lijnen zal er dus in de veelheid aan organisaties in Brussel gezocht worden naar basisvoorzieningen die voor bepaalde knelpuntthema’s binnen de crisisjeugdhulp van belang kunnen zijn ter preventie en ondersteuning.

Meer lezen

pieterjan.schoofs@sonja-erteejee.be

Vlaanderen is zorgzaam en gezond samenleven logo